Marroc Kènia Tanzània

Per Àfrica (* reservat)

Camerun

Camerun - 1 nord - 2002 agost

Camerun - 2 centre i costa - 2002 agost

Egipte

Egipte - 1994 agost

Kènia

Kènia - Tanzània - 1987 agost - Teresa

Marroc

Marroc - 1974 abril - Conrad

Marroc - 1974 abril - Conrad(*)

Marroc - 1989 abril - Teresa

Marroc - 2008 desembre

Tanzània

Kènia - Tanzània - 1987 agost - Teresa

 

Àfrica
Àsia
Amèrica
Europa
Espanya
Catalunya
Barcelona